0 505 284 66 11

      Menu

   Duyurular 
KABLO TEST ARACI SERVÝS HÝZMETLERÝMÝZ

 

 

Kablo test aracýmýzla sizlere sunacaðýmýz baþlýca hizmetlerimiz þunlardýr;

  • Yeraltý Enerji Kablosu Noktasal Arýza Tespiti (A.G., O.G., Y.G.)
  • Yeraltý Enerji Kablosu Onarým Hizmetleri
  • Enerjili-Enerjisiz Yeraltý Enerji Kablosu Güzergah Tespiti (A.G, O.G., Y.G)
  • Kablo Derinlik Tespiti (A.G, O.G., Y.G)
  • Havai Hat Arýza Tespiti (35kV'a kadar)
  • Kablo Ýzolasyon Testleri ve Raporlanmasý (35kV'a kadar)
  • Trafo Ýzolasyon Testleri ve Raporlanmasý (A.G, O.G., Y.G)
  • Hi-Pot (Yüksek Gerilim Testi) Testleri ve Raporlanmasý (0-80 kV DC)
  • Darbe Yüksek Gerilim Dayaným Testi ve Raporlanmasý (0-32kV DC)

Kablo test aracýmýzla (ölçü test aracý) yapmýþ olduðumuz hizmetleri konusunda uzman ölçü-test teknisyenimiz eþliðinde sizlere sunmaktayýz.Yeraltý elektrik kablosu arýza tespit cihazlarýmýzýn tamamý kalibrasyonlu ve sertifikalý olup kablo ölçümlerimizi ve kablo testlerimizi en hassas ve noktasal bir þekilde yapmaktayýz. Kablo ölçüm cihazýna ihtiyaç duyan ve bizden hizmet talep eden müþterilerimize bu güne kadar en kýsa zamanda hizmet götürebilmeyi baþarmýþýzdýr.Yeraltý kablo arýzalarýnýzý tespit edip ayný anda da kablo onarýmýný gerçekleþtirerek bu alanda her zaman en iyi hizmeti sunmaktan gurur duymaktayýz.

365 gün 7/24 saat garantili hizmet anlayýþýmýzla siz deðerli müþterilerimize sadece bir telefon kadar yakýndayýz.

 

 


 
 
 
Copyright (c) 2010 YeraltiKabloAriza.net Her hakk sakldr.
Bu web sitesi en iyi 32 bit ve 1024*768 ekran znrl ile grlebilir.